Colofon

colofon

 

REDACTIEADRES BUITENLEVEN |
Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven
E-mail: redactie@buitenleven.nl
Telefoon: 040-8447644
www.buitenleven.nl
Like ons op Facebook: www.facebook.com/buitenlevenmagazine
Volg ons op Instagram: @buitenlevenmagazine

REDACTIE |
Hoofdredactie Marlies Strik Adjunct-hoofdredactie Eva van Meijl
Eindredactie Joris Heynen Redactie Anouk Leenders, Femke van der Palen
Fotografie website: onder meer Pexels.com en Shutterstock.com
Vormgeving Daniëlle Bouman, Marcha van den Einden, Patrick Hoogduin, Marjanne Gielen, Rik Janssen, Nicole Lennards, Eric Waterschoot
Uitgever Eric Bruger Marketing Nicole Baten, Kristin Bruger
Druk Habo DaCosta

ABONNEMENTEN | Buitenleven verschijnt 8 keer per jaar.
Een los nummer kost € 5,50, een jaarabonnement bedraagt € 46,45.
Abonnees woonachtig in het buitenland krijgen portokosten doorberekend.
Voor adreswijzigingen, vragen over betalingen en bezorging kunt u contact
opnemen met BCM abonnementenservice: 085-7600237 of abonnement@bcm.nl.
Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur.

AANMELDEN EN OPZEGGEN | U kunt zich aanmelden via
abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Buitenleven’ of via de bon in dit magazine.
Abonnementen kunnen twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode
schriftelijk worden opgezegd via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Buitenleven’
of per post: BCM Abonnementenservice, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven.

PERSOONSGEGEVENS | Voor het uitvoeren van de
abonnementsovereenkomst of wanneer u contact heeft met BCM, legt
BCM uw persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen gebruikt worden
om u te informeren over voor u relevante producten en diensten
van onderdelen van BCM.

ADVERTENTIES | Jeroen van der Linden (senior accountmanager).
Telefoon: 040-8447633 of 06-86808803. E-mail: jeroen.vanderlinden@bcm.nl.
Sia Eltink (sales support). Telefoon: 040-8447667. E-mail: support@bcm.nl.

COPYRIGHT | De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk
worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het
blad of een ander onderdeel van Buitenleven. Niets uit deze uitgave of uit
andere onderdelen mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder
vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.